Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #1030  
Παλιά 23-11-14, 17:16
Χρίστος Έλ Ο χρήστης Χρίστος Έλ δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 11-08-2014
Μηνύματα: 1.497
Προεπιλογή

Απάντηση σε αυτούς που λένε πως η Βίβλος δεν είναι βιβλίο Δημιουργιστών, αλλά παρουσιάζει κάποιον που όρισε κάτι "νόμους", μέσω των οποίων ο κόσμος να έρθει σε ύπαρξη και να εξελιχθεί μόνος του. Σε εκείνους δηλαδή που αρνούνται πως έναν Δημιουργό του κόσμου και χτικιάζουν με την λέξη δημιουργία.

Ψαλμός 8
3 Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία συ εθεμελίωσας,
4 Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν;
5 Συ δε έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν.
6 Κατέστησας αυτόν κύριον επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού·
7 πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού·
8 τα πετεινά του ουρανού, και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τας οδούς των θαλασσών.


Έργο των δακτύλων του Θεού λοιπόν οι ουρανοί και όχι έργο του Bing Bang. Έργο των χειρών του Θεού τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού, οι ιχθείς της θάλασσας και όχι έργο των τυχαίων μεταλλάξεων και της φυσικής επιλογής.


Γένεση
1:25 Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών, και τα κτήνη κατά το είδος αυτών, και παν ερπετόν της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
1:26 Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης.

Ο θεός τα ΕΚΑΝΕ, ο Θεός ενέργησε για να υπάρξουν, δεν άφησε τις τυχαίες μεταλλάξεις και την φυσική επιλογή να τα φτιάξουν.

Παροιμίες 8
22 Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, προ των έργων αυτού, απ' αιώνος.
23 Προ του αιώνος με έχρισεν, απ' αρχής, πριν υπάρξη η γη.
24 Εγεννήθην ότε δεν ήσαν αι άβυσσοι, ότε δεν υπήρχον αι πηγαί αι αναβρύουσαι ύδατα·
25 Πριν τα όρη θεμελιωθώσι, προ των λόφων, εγώ εγεννήθην·
26 ενώ δεν είχεν έτι κάμει την γην ούτε πεδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης.
27 Ότε ητοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμην εκεί· ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου·
28 ότε εστερέονε τον αιθέρα επάνω· ότε ωχύρονε τας πηγάς της αβύσσου·
29 ότε επέβαλλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μη παραβώσι τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού· ότε διέταττε τα θεμέλια της γής·
30 τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα·
και εγώ ήμην καθ' ημέραν η τρυφή αυτού, ευφραινομένη πάντοτε ενώπιον αυτού,
31 ευφραινομένη εν τη οικουμένη της γης αυτού· και η τρυφή μου ήτο μετά των υιών των ανθρώπων.

Ησαϊας
66:2 Διότι η χειρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγειναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος· εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει; εις τον πτωχόν και συντετριμμένον το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγον μου.

44:24 Ούτω λέγει ο Κύριος, όστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας· Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα· ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' εμαυτού·Τίποτα δεν έγινε μόνο του μέσω φυσικών και χημικών διαδικασιών ή μεταβολών. Ο κόσμος δεν ήρθε σε ύπαρξη μόνος του.

Ψαλμοί
100:3 Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός· αυτός έκαμεν ημάς, και ουχί ημείς· ημείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού.

Κατά Ιωάννη
1:3 Πάντα δι' αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν.

Ιώβ
33:4 Το Πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του Παντοδυνάμου με εζωοποίησεν.


Τα έργα του Θεού δεν είναι ατελή.

Τιμόθεος 1
4:4 Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν, και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνηται μετά ευχαριστίας·

Γένεση 1
10 ... και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
12 ... και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
18 ... και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
21 ... και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
25 ... και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
31 Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα έκτη.

/////////

Συμπέρασμα
Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να δεχθεί αυτό που λέει ξεκάθαρα η Βίβλος για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή να να δεχθεί την αβιογένεση, την εξέλιξη, την ατέλεια, αφήνοντας την Βίβλο να σκονίσει.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Χρίστος Έλ : 23-11-14 στις 17:17
Απάντηση με παράθεση