Το forum του μεταφυσικού  

Επιστροφή   Το forum του μεταφυσικού > Συζητήσεις > Θρησκειολογία –Μυθολογίες

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 30-08-17, 11:37
GiannisNik3 Ο χρήστης GiannisNik3 δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 19-06-2017
Μηνύματα: 149
Unhappy "Διδακτικές" ιστορίες της Παλαιάς διαθήκης/ μέρος 2ο

Ας πάρουμε μερικά μαθήματα φιλανθρωπίας και συγχωρητικότητας από τον γνωστό Προφήτη Ηλία!

Γ Βασιλέων. 18,19: " Και τώρα στείλε και συγκέντρωσε κοντά μου όλους τους εκπροσώπους του ισραηλιτικού λαού στο όρος Καρμηλον, όπως επίσης και τους τετρακοσίους πεντήκοντα ιερείς της αισχύνης και τους τετρακοσίους άλλους ιερείς των δασών της Αστάρτης, οι οποίοι τρώγουν εις την τράπεζαν της Ιεζάβελ”. Ο Αχαάβ απέστειλε πράγματι ανθρώπους εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και συνεκέντρωσεν όλους τους ψευδείς προφήτας στο Καρμήλιον όρος. Ο προφήτης Ηλίας επλησίασεν όλους τους συγκεντρωθέντας εκεί και είπε προς αυτούς· β€œέως πότε εσείς θα χωλαίνετε και από τα δύο πόδια και θα κλίνετε πότε εδώ και πότε εκεί; Εάν ο Κυριος και Θεός των πατέρων μας είναι αληθινός, ακολουθήσατε αυτόν. Εάν όμως ο Βααλ είναι ο πραγματικός θεός, λατρεύσατε αυτόν”. Ο λαός δεν απήντησε τίποτε εις αυτά. Ο δε Ηλιού είπε τότε προς τον λαόν· β€œεγώ έχω απομείνει εδώ εντελώς μόνος προφήτης του Κυρίου. Ενώ οι μεν προφήται του Βααλ είναι τετρακόσιοι και πεντήκοντα, οι δε προφήται του άλσους της Αστάρτης είναι τετρακόσιοι Ας μας δώσουν δύο βόϊδια και ας εκλέξουν αυτοί ένα βόϊδι, ας το κόψουν εις τεμάχια και ας το επιθέσουν επάνω εις τα ξύλα. Φωτιά όμως να μη ανάψουν. Το ίδιο θα κάμω και εγώ στο βόϊδι το άλλο και δεν θα ανάψω φωτιά επί του θυσιαστηρίου. Σεις, οι ιερείς των ειδώλων, θα φωνάζετε και θα παρακαλήτε τον θεόν σας και εγώ επίσης θα επικαλεσθώ το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Εκείνος ο Θεός θα είναι αληθινός και πραγματικός, ο οποίος θα ακούση την προσευχήν και θα στείλη πυρ επάνω στο θυσιαστήριον”. Ολοι οι παριστάμενοι αντιπρόσωποι του λαού, απεκρίθησαν και είπαν· β€œκαλός είναι αυτός ο λόγος, τον οποίον μας είπες ας γίνη έτσι”. Τοτε ο Ηλίας είπεν στους προφήτας της αισχύνης· β€œδιαλέξετε σεις δια τον εαυτόν σας τον ένα μόσχον και ετοιμάσατό τον σεις πρώτοι, διότι είσθε πολλοί και επικαλεσθήτε το όνομα του θεού σας. Φωτιά όμως να μη θέσετε επάνω στο θυσιαστήριον”.Εκείνοι επήραν τον μόσχον, ητοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βααλ από την πρωίαν έως την μεσημβρίαν και έλεγαν· β€œω Βααλ, επάκουσέ μας. Ακουσε την προσευχήν μας, Βααλ” ! Αλλά ο θεός των ούτε τους ήκουσεν ούτε και τους απήντησεν. Εκείνοι δε έτρεχαν γύρω από το θυσιαστήριον, το οποίον κατεσκεύασαν, παρακαλούντες συνεχώς τον Βααλ. Εφθασεν η μεσημβρία, ο δε προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ειρωνευόμενος αυτούς, τους είπε· β€œπαρακαλέσατε αυτόν με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν, διότι είναι θεός ! Ισως φλυαρεί κάπου, πιθανόν να ευρίσκεται προς σωματικήν του ανάγκην, δεν αποκλείεται και να κοιμάται. Φωνάξτε, δια να εξυπνήση” ! Εκείνοι εκαλούσαν τον θεόν των με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν και, κατά την ειδωλολατρικήν των συνήθειαν, κατέκοπτον τον εαυτόν των με μαχαίρας και με αγκαθεράς λόγχας, μέχρις ότου έρρεεν επάνω εις τα σώματά των το αίμα. Επεκαλούντο τον θεόν και προσηύχοντο, μέχρις ότου ήλθε το δειλινόν, η ώρα δηλαδή κατά την οποίαν προσεφέρετο η απογευματινή θυσία προς τον θεόν. Αλλά καμμία απάντησις δεν εδίδετο εις αυτούς. Ωμίλησε τότε ο Ηλιού ο Θεσβίτης προς τους προφήτας των βδελυρών θεών λέγων· β€œαπομακρυνθήτε από αυτού τώρα και εγώ θα ετοιμάσω τον μόσχον δια το ολοκαύτωμά μου”. Εκείνοι απεμακρύνθησαν ολίγον και απεχώρησαν από εκεί. Είπε τότε ο Ηλιού προς τον λαόν· β€œπλησιάσατε εδώ κοντά μου”. Και όλος ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Επήρεν ο Ηλιού δώδεκα λίθους, κατά τον αριθμόν των φυλών του Ισραήλ, όπως είχεν ομιλήσει ο Κυριος τότε προς τον Ιακώβ λέγων· β€œΙσραήλ θα είναι πλέον το όνομά σου”. Και έκτισε με τους λίθους αυτούς θυσιαστήριον επ' ονόματι του Κυρίου. Ξαναέκτισε δηλαδή και ανεκαίνισεν εκεί προηγούμενον θυσιαστήριον, το οποίον είχε καταστροφή. Εκαμεν επίσης γύρω από το θυσιαστήριον τούτο μεγάλο αυλάκι, που εχωρούσε δύο μετρητάς νερού (25 περίπου κιλά). Εστοίβασε τα σχισμένα ξύλα επάνω στο θυσιαστήριον αυτό, που είχε κάμει, ετεμάχισε το ολοκαύτωμα και έθεσε τα τεμάχια του ζώου επάνω εις τα ξύλα, που είχε στοιβάσει στο θυσιαστήριον, και είπε· β€œφέρετέ μου τέσσαρας υδρίας νερό και χύσατέ το επάνω στο ολοκαύτωμα και εις τα ξύλα”. Εκείνοι δε έκαμαν, όπως τους είπεν. Ο Ηλίας είπε· β€œκάμετε το ίδιο δια δευτέραν φοράν”. Και δια δευτέραν φοράν έρριψαν νερό. Είπε πάλιν· β€œδια τρίτην φοράν το ίδιο”. Και εκείνοι έχυσαν νερό δια τρίτην φοράν.Το νερό, που εχύθη, έτρεχεν ολόγυρα από το θυσιαστήριον και εγέμισε το αύλάκι νερό.Ο Ηλίας προσηυχήθη με μεγάλην κραυγήν στον ουρανόν και είπε· β€œΚυριε, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ισραήλ, άκουσε την προσευχήν μου. Κυριε, άκουσε σήμερον την προσευχήν μου και στείλε πυρ επάνω στο θυσιαστήριον αυτό, δια να γνωρίση όλος αυτός ο ισραηλιτικός λαός, ότι συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε είμαι δούλος σου και προς δόξαν του αγίου Ονόματός σου και κατόπιν ιδικής σου εντολής έκαμα αυτά τα έργα. Επάκουσόν μου, Κυριε, επάκουσόν μου αποστέλλων πυρ και ας μάθη όλος ο λαός αυτός, ότι συ είσαι ο αληθινός Κυριος και Θεός και συ μετέστρεψες την καρδίαν του λαού αυτού, ώστε να σε ακολουθή”. Επεσε δε τότε πυρ από τον ουρανόν παρά Κυρίου, το οποίον κατέφαγε τα τεμάχια του προς ολοκαύτωσιν ζώου, τα ξύλα και το ύδωρ, που ευρίσκετο εις την αύλακα. Ακόμη δε κατέφαγε και τους λίθους, έγλειψε δε και αυτό το χώμα. Ολος ο λαός, όταν είδε το καταπληκτικόν θαύμα, έπεσεν στο έδαφος, προσεκύνησαν τον Θεόν και είπαν· β€œο Κυριος και ο Θεός μας, αυτός είναι ο πραγματικός Θεός”. Είπε δε τότε ο Ηλιού προς τον λαόν· β€œσυλλάβετε τους ιερείς του Βααλ. Κανείς από αυτούς δεν πρέπει να διασωθή”. Οι άνδρες συνέλαβαν τους ιερείς, ο δε Ηλίας τους κατεβίβασεν στον χείμαρρον Κισσών, όπου και τους έσφαξεν."

Για να πείσει τους Εβραίους για την υπεροχή του Γιαχβέ έναντι του Βαάλ, που τότε η λατρεία του κέρδιζε έδαφος, διοργάνωσε έναν... διαγωνισμό θαυματοποιίας. Καλή ώρα, όπως ο Σεραφείμ είχε καλέσει σε "θεολογική" μονομαχία αγιασμού τον Καθολικό επίσκοπο Σύρου... Κάλεσε όλους τους αντίπαλους προφήτες (450 του Βαάλ και 400 του άλσους) και τους προκάλεσε να ανάψουν στο βωμό τους φωτιά με τη χρήση μόνο της προσευχής. Μετά την αποτυχημένη τους προσπάθεια, ο Ηλίας καταφέρνει και αναφλέγει το βωμό του. Ο λαός που παρακολουθεί πέφτει αμέσως στα γόνατα και προσκυνάει, αναγνωρίζοντας ως αληθινό το Θεό του Ηλία. Έπειτα, μετά από πρόσταγμα του Ηλία συλλαμβάνει τους 850 προφήτες, τους οποίους ο ίδιος (!) σφάζει αυτοπροσώπως...

Σημειωτέον ότι τη συγκεκριμένη ενέργεια, ως παράδειγμά, ανέφερε και (μαντέψτε ποιος!) ο μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος!

Θα αναρωτιέστε φυσικά αν υπάρχει "θεόπνευστη" ερμηνεία της "Αγίας" ημών Εκκλησίας σε όλα αυτά......
Φυσικά και υπάρχει!
Και μάλιστα προέρχεται από τον γνωστό και μη εξαιρετέο γέροντα Παΐσιο: http://www.orthodoxfathers.com/logos...i-philanthropo

Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν π.χ. άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάγχνα.

Λοιπόν, όσοι χάνετε τους δικούς σας ανθρώπους είτε από ατυχήματα, είτε σε πολέμους, είτε σε ολοκαυτώματα που τα προκαλεί -ασκώντας το "θεόσδοτο δώρο" της ελεύθερης βούλησης- ο α' ή β' τρελός, είτε σε ώρα και στιγμή που εσείς δεν υπολογίζατε, voila the answer!! : διότι ο Θεός έχει σπλάχνα, βρε παιδιά!!!
Αυτό είναι!! Τι Επίκουρος, τι Δημόκριτος..... Τι κορόιδα που ήταν όλοι αυτοί και δεν κατάλαβαν το νόημα της ζωής και των σχεδίων της "μεγαλοφυΐας" του Υψίστου, όπως τα συνέλαβε ο εν λόγω γέροντας!! Που ανήκε όμως αυτός ο "φωτισμένος" γέροντας; Στην Ορθόδοξο Εκκλησία! Λοιπόν, υποκλιθείτε τώρα στην πνευματική ηγεμονία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που βγάζει τέτοια παλικάρια, γατάκια! Χαρ χαρ χαρ checkmate atheists!

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GiannisNik3 : 30-08-17 στις 12:12
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 30-08-17, 12:22
Johnkokk Ο χρήστης Johnkokk δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 09-04-2016
Μηνύματα: 930
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από GiannisNik3 Εμφάνιση μηνυμάτων
Ας πάρουμε μερικά μαθήματα φιλανθρωπίας και συγχωρητικότητας από τον γνωστό Προφήτη Ηλία!

Γ Βασιλέων. 18,19: " Και τώρα στείλε και συγκέντρωσε κοντά μου όλους τους εκπροσώπους του ισραηλιτικού λαού στο όρος Καρμηλον, όπως επίσης και τους τετρακοσίους πεντήκοντα ιερείς της αισχύνης και τους τετρακοσίους άλλους ιερείς των δασών της Αστάρτης, οι οποίοι τρώγουν εις την τράπεζαν της Ιεζάβελ”. Ο Αχαάβ απέστειλε πράγματι ανθρώπους εις όλον τον ισραηλιτικόν λαόν και συνεκέντρωσεν όλους τους ψευδείς προφήτας στο Καρμήλιον όρος. Ο προφήτης Ηλίας επλησίασεν όλους τους συγκεντρωθέντας εκεί και είπε προς αυτούς· β€œέως πότε εσείς θα χωλαίνετε και από τα δύο πόδια και θα κλίνετε πότε εδώ και πότε εκεί; Εάν ο Κυριος και Θεός των πατέρων μας είναι αληθινός, ακολουθήσατε αυτόν. Εάν όμως ο Βααλ είναι ο πραγματικός θεός, λατρεύσατε αυτόν”. Ο λαός δεν απήντησε τίποτε εις αυτά. Ο δε Ηλιού είπε τότε προς τον λαόν· β€œεγώ έχω απομείνει εδώ εντελώς μόνος προφήτης του Κυρίου. Ενώ οι μεν προφήται του Βααλ είναι τετρακόσιοι και πεντήκοντα, οι δε προφήται του άλσους της Αστάρτης είναι τετρακόσιοι Ας μας δώσουν δύο βόϊδια και ας εκλέξουν αυτοί ένα βόϊδι, ας το κόψουν εις τεμάχια και ας το επιθέσουν επάνω εις τα ξύλα. Φωτιά όμως να μη ανάψουν. Το ίδιο θα κάμω και εγώ στο βόϊδι το άλλο και δεν θα ανάψω φωτιά επί του θυσιαστηρίου. Σεις, οι ιερείς των ειδώλων, θα φωνάζετε και θα παρακαλήτε τον θεόν σας και εγώ επίσης θα επικαλεσθώ το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Εκείνος ο Θεός θα είναι αληθινός και πραγματικός, ο οποίος θα ακούση την προσευχήν και θα στείλη πυρ επάνω στο θυσιαστήριον”. Ολοι οι παριστάμενοι αντιπρόσωποι του λαού, απεκρίθησαν και είπαν· β€œκαλός είναι αυτός ο λόγος, τον οποίον μας είπες ας γίνη έτσι”. Τοτε ο Ηλίας είπεν στους προφήτας της αισχύνης· β€œδιαλέξετε σεις δια τον εαυτόν σας τον ένα μόσχον και ετοιμάσατό τον σεις πρώτοι, διότι είσθε πολλοί και επικαλεσθήτε το όνομα του θεού σας. Φωτιά όμως να μη θέσετε επάνω στο θυσιαστήριον”.Εκείνοι επήραν τον μόσχον, ητοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βααλ από την πρωίαν έως την μεσημβρίαν και έλεγαν· β€œω Βααλ, επάκουσέ μας. Ακουσε την προσευχήν μας, Βααλ” ! Αλλά ο θεός των ούτε τους ήκουσεν ούτε και τους απήντησεν. Εκείνοι δε έτρεχαν γύρω από το θυσιαστήριον, το οποίον κατεσκεύασαν, παρακαλούντες συνεχώς τον Βααλ. Εφθασεν η μεσημβρία, ο δε προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ειρωνευόμενος αυτούς, τους είπε· β€œπαρακαλέσατε αυτόν με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν, διότι είναι θεός ! Ισως φλυαρεί κάπου, πιθανόν να ευρίσκεται προς σωματικήν του ανάγκην, δεν αποκλείεται και να κοιμάται. Φωνάξτε, δια να εξυπνήση” ! Εκείνοι εκαλούσαν τον θεόν των με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν και, κατά την ειδωλολατρικήν των συνήθειαν, κατέκοπτον τον εαυτόν των με μαχαίρας και με αγκαθεράς λόγχας, μέχρις ότου έρρεεν επάνω εις τα σώματά των το αίμα. Επεκαλούντο τον θεόν και προσηύχοντο, μέχρις ότου ήλθε το δειλινόν, η ώρα δηλαδή κατά την οποίαν προσεφέρετο η απογευματινή θυσία προς τον θεόν. Αλλά καμμία απάντησις δεν εδίδετο εις αυτούς. Ωμίλησε τότε ο Ηλιού ο Θεσβίτης προς τους προφήτας των βδελυρών θεών λέγων· β€œαπομακρυνθήτε από αυτού τώρα και εγώ θα ετοιμάσω τον μόσχον δια το ολοκαύτωμά μου”. Εκείνοι απεμακρύνθησαν ολίγον και απεχώρησαν από εκεί. Είπε τότε ο Ηλιού προς τον λαόν· β€œπλησιάσατε εδώ κοντά μου”. Και όλος ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Επήρεν ο Ηλιού δώδεκα λίθους, κατά τον αριθμόν των φυλών του Ισραήλ, όπως είχεν ομιλήσει ο Κυριος τότε προς τον Ιακώβ λέγων· β€œΙσραήλ θα είναι πλέον το όνομά σου”. Και έκτισε με τους λίθους αυτούς θυσιαστήριον επ' ονόματι του Κυρίου. Ξαναέκτισε δηλαδή και ανεκαίνισεν εκεί προηγούμενον θυσιαστήριον, το οποίον είχε καταστροφή. Εκαμεν επίσης γύρω από το θυσιαστήριον τούτο μεγάλο αυλάκι, που εχωρούσε δύο μετρητάς νερού (25 περίπου κιλά). Εστοίβασε τα σχισμένα ξύλα επάνω στο θυσιαστήριον αυτό, που είχε κάμει, ετεμάχισε το ολοκαύτωμα και έθεσε τα τεμάχια του ζώου επάνω εις τα ξύλα, που είχε στοιβάσει στο θυσιαστήριον, και είπε· β€œφέρετέ μου τέσσαρας υδρίας νερό και χύσατέ το επάνω στο ολοκαύτωμα και εις τα ξύλα”. Εκείνοι δε έκαμαν, όπως τους είπεν. Ο Ηλίας είπε· β€œκάμετε το ίδιο δια δευτέραν φοράν”. Και δια δευτέραν φοράν έρριψαν νερό. Είπε πάλιν· β€œδια τρίτην φοράν το ίδιο”. Και εκείνοι έχυσαν νερό δια τρίτην φοράν.Το νερό, που εχύθη, έτρεχεν ολόγυρα από το θυσιαστήριον και εγέμισε το αύλάκι νερό.Ο Ηλίας προσηυχήθη με μεγάλην κραυγήν στον ουρανόν και είπε· β€œΚυριε, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ισραήλ, άκουσε την προσευχήν μου. Κυριε, άκουσε σήμερον την προσευχήν μου και στείλε πυρ επάνω στο θυσιαστήριον αυτό, δια να γνωρίση όλος αυτός ο ισραηλιτικός λαός, ότι συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε είμαι δούλος σου και προς δόξαν του αγίου Ονόματός σου και κατόπιν ιδικής σου εντολής έκαμα αυτά τα έργα. Επάκουσόν μου, Κυριε, επάκουσόν μου αποστέλλων πυρ και ας μάθη όλος ο λαός αυτός, ότι συ είσαι ο αληθινός Κυριος και Θεός και συ μετέστρεψες την καρδίαν του λαού αυτού, ώστε να σε ακολουθή”. Επεσε δε τότε πυρ από τον ουρανόν παρά Κυρίου, το οποίον κατέφαγε τα τεμάχια του προς ολοκαύτωσιν ζώου, τα ξύλα και το ύδωρ, που ευρίσκετο εις την αύλακα. Ακόμη δε κατέφαγε και τους λίθους, έγλειψε δε και αυτό το χώμα. Ολος ο λαός, όταν είδε το καταπληκτικόν θαύμα, έπεσεν στο έδαφος, προσεκύνησαν τον Θεόν και είπαν· β€œο Κυριος και ο Θεός μας, αυτός είναι ο πραγματικός Θεός”. Είπε δε τότε ο Ηλιού προς τον λαόν· β€œσυλλάβετε τους ιερείς του Βααλ. Κανείς από αυτούς δεν πρέπει να διασωθή”. Οι άνδρες συνέλαβαν τους ιερείς, ο δε Ηλίας τους κατεβίβασεν στον χείμαρρον Κισσών, όπου και τους έσφαξεν."

Για να πείσει τους Εβραίους για την υπεροχή του Γιαχβέ έναντι του Βαάλ, που τότε η λατρεία του κέρδιζε έδαφος, διοργάνωσε έναν... διαγωνισμό θαυματοποιίας. Καλή ώρα, όπως ο Σεραφείμ είχε καλέσει σε "θεολογική" μονομαχία αγιασμού τον Καθολικό επίσκοπο Σύρου... Κάλεσε όλους τους αντίπαλους προφήτες (450 του Βαάλ και 400 του άλσους) και τους προκάλεσε να ανάψουν στο βωμό τους φωτιά με τη χρήση μόνο της προσευχής. Μετά την αποτυχημένη τους προσπάθεια, ο Ηλίας καταφέρνει και αναφλέγει το βωμό του. Ο λαός που παρακολουθεί πέφτει αμέσως στα γόνατα και προσκυνάει, αναγνωρίζοντας ως αληθινό το Θεό του Ηλία. Έπειτα, μετά από πρόσταγμα του Ηλία συλλαμβάνει τους 850 προφήτες, τους οποίους ο ίδιος (!) σφάζει αυτοπροσώπως...

Σημειωτέον ότι τη συγκεκριμένη ενέργεια, ως παράδειγμά, ανέφερε και (μαντέψτε ποιος!) ο μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος!

Θα αναρωτιέστε φυσικά αν υπάρχει "θεόπνευστη" ερμηνεία της "Αγίας" ημών Εκκλησίας σε όλα αυτά......
Φυσικά και υπάρχει!
Και μάλιστα προέρχεται από τον γνωστό και μη εξαιρετέο γέροντα Παΐσιο: http://www.orthodoxfathers.com/logos...i-philanthropo

Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν π.χ. άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάγχνα.

Λοιπόν, όσοι χάνετε τους δικούς σας ανθρώπους είτε από ατυχήματα, είτε σε πολέμους, είτε σε ολοκαυτώματα που τα προκαλεί -ασκώντας το "θεόσδοτο δώρο" της ελεύθερης βούλησης- ο α' ή β' τρελός, είτε σε ώρα και στιγμή που εσείς δεν υπολογίζατε, voila the answer!! : διότι ο Θεός έχει σπλάχνα, βρε παιδιά!!!
Αυτό είναι!! Τι Επίκουρος, τι Δημόκριτος..... Τι κορόιδα που ήταν όλοι αυτοί και δεν κατάλαβαν το νόημα της ζωής και των σχεδίων της "μεγαλοφυΐας" του Υψίστου, όπως τα συνέλαβε ο εν λόγω γέροντας!! Που ανήκε όμως αυτός ο "φωτισμένος" γέροντας; Στην Ορθόδοξο Εκκλησία! Λοιπόν, υποκλιθείτε τώρα στην πνευματική ηγεμονία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που βγάζει τέτοια παλικάρια, γατάκια! Χαρ χαρ χαρ checkmate atheists!
Όπως έχω πει και σε άλλα παρόμοια θέματα φίλε Γιάννη,ο συσχετισμός και η χρήση της παλαιάς διαθηκης στον Χριστιανισμό είναι ότι χειρότερο,είναι η χειρότερη επιρροή που θα μπορούσε να λάβει,μια επιρροή που δίνει το δικαίωμα στον κάθε φανατικό να λάβει ηθικό υπόβαθρο για το οποιοδήποτε λάθος του(λάθος με βάση τη διδασκαλία αγάπης του Χριστού)

Στην ιστορία όλης της ανθρωπότητας δεν υπάρχει πιο υποκειμενικός και άδικος θεός από τον θεό της Παλαιάς διαθήκης.Ειδικά σαν Έλληνες,που από την εποχή του Ομήρου βλέπουμε την ιδεολογία ότι ανεξαρτήτως της θεϊκής εύνοιας, αν κάποιος κάνει λάθη θα πληρώσει αργά ή γρήγορα,είμαστε τελείως αντίθετοι σε ένα θεό που αγιοποιεί και μακαρίζει χασάπηδες.
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 30-08-17, 12:23
Johnkokk Ο χρήστης Johnkokk δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 09-04-2016
Μηνύματα: 930
Προεπιλογή

Παρεπιπτόντως στο κείμενό σου υπήρχαν πολλά ξεκάρφωτα β
Απάντηση με παράθεση
  #4  
Παλιά 30-08-17, 12:57
GiannisNik3 Ο χρήστης GiannisNik3 δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 19-06-2017
Μηνύματα: 149
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από Johnkokk Εμφάνιση μηνυμάτων
Παρεπιπτόντως στο κείμενό σου υπήρχαν πολλά ξεκάρφωτα β
Εισαγωγικά ήταν αυτά, αλλά το σύστημα εδώ δεν τα διαβάζει.
Το ίδιο συμβαίνει και με την παράθεση αυτούσιων αρχαίων κειμένων!
Απάντηση με παράθεση
  #5  
Παλιά 30-08-17, 13:14
GiannisNik3 Ο χρήστης GiannisNik3 δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 19-06-2017
Μηνύματα: 149
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από Johnkokk Εμφάνιση μηνυμάτων
Όπως έχω πει και σε άλλα παρόμοια θέματα φίλε Γιάννη,ο συσχετισμός και η χρήση της παλαιάς διαθηκης στον Χριστιανισμό είναι ότι χειρότερο,είναι η χειρότερη επιρροή που θα μπορούσε να λάβει,μια επιρροή που δίνει το δικαίωμα στον κάθε φανατικό να λάβει ηθικό υπόβαθρο για το οποιοδήποτε λάθος του(λάθος με βάση τη διδασκαλία αγάπης του Χριστού)

Στην ιστορία όλης της ανθρωπότητας δεν υπάρχει πιο υποκειμενικός και άδικος θεός από τον θεό της Παλαιάς διαθήκης.Ειδικά σαν Έλληνες,που από την εποχή του Ομήρου βλέπουμε την ιδεολογία ότι ανεξαρτήτως της θεϊκής εύνοιας, αν κάποιος κάνει λάθη θα πληρώσει αργά ή γρήγορα,είμαστε τελείως αντίθετοι σε ένα θεό που αγιοποιεί και μακαρίζει χασάπηδες.
Το ζήτημα είναι εάν νοείται "χριστιανισμός" χωρίς την Παλαιά διαθήκη μέσα..
Ακόμα και στη Μεταμόρφωση του Χριστού στο Όρος αναφέρεται ότι εμφανίστηκαν δίπλα του οι Μωυσής και Ηλίας!
Θα γινόταν αυτό, εάν η Καινή διαθήκη ήταν εντελώς αντίθετη με την Παλαιά και αναφερόταν σε έναν εκ διαμέτρου άλλο Θεό;
Ή άλλου που λέει στο κατά Ματθαίον: "ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία δε θα πέσει από το νόμο, μέχρι το τέλος του κόσμου", "δεν ήρθα να καταργήσω τους προφήτες, αλλά να τους συμπληρώσω"......
Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά;
Άλλοι χριστιανοί λένε έτσι, άλλοι αλλιώς!
Γενικότερα κυριαρχούν αντιφατικές εξηγήσεις και σ' αυτό το ζήτημα.......
Πες μου κάτι, γιατί θεωρείς ότι τα "ιερά" κείμενα χρειάζονται ερμηνεία;
Το έχεις σκεφτεί;
Γιατί η διαφορά του κάθε δόγματος έγκειται στη διαφορετική εξήγηση που δέχονται χωρία των Γραφών; Ο κάθε ένας ισχυρίζεται ότι οι δικοί τους είναι οι "θεόπνευστοι". Μπορούν να σταθούν χωρίς ερμηνεία τα εν λόγω κείμενα;
Απάντηση με παράθεση
  #6  
Παλιά 30-08-17, 15:31
darktruth77 Ο χρήστης darktruth77 δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 28-06-2017
Μηνύματα: 104
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από GiannisNik3 Εμφάνιση μηνυμάτων
Το ζήτημα είναι εάν νοείται "χριστιανισμός" χωρίς την Παλαιά διαθήκη μέσα..
Ακόμα και στη Μεταμόρφωση του Χριστού στο Όρος αναφέρεται ότι εμφανίστηκαν δίπλα του οι Μωυσής και Ηλίας!
Θα γινόταν αυτό, εάν η Καινή διαθήκη ήταν εντελώς αντίθετη με την Παλαιά και αναφερόταν σε έναν εκ διαμέτρου άλλο Θεό;
Ή άλλου που λέει στο κατά Ματθαίον: "ούτε ένα γιώτα ή μια κεραία δε θα πέσει από το νόμο, μέχρι το τέλος του κόσμου", "δεν ήρθα να καταργήσω τους προφήτες, αλλά να τους συμπληρώσω"......
Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά;
Άλλοι χριστιανοί λένε έτσι, άλλοι αλλιώς!
Γενικότερα κυριαρχούν αντιφατικές εξηγήσεις και σ' αυτό το ζήτημα.......
Πες μου κάτι, γιατί θεωρείς ότι τα "ιερά" κείμενα χρειάζονται ερμηνεία;
Το έχεις σκεφτεί;
Γιατί η διαφορά του κάθε δόγματος έγκειται στη διαφορετική εξήγηση που δέχονται χωρία των Γραφών; Ο κάθε ένας ισχυρίζεται ότι οι δικοί τους είναι οι "θεόπνευστοι". Μπορούν να σταθούν χωρίς ερμηνεία τα εν λόγω κείμενα;
Το καλύτερο για εμένα είναι από κάθε γραφή να κρατάμε το καλό, το πνευματικό και το ωφελιμό, και να απορρίπτουμε τις αντιφάσεις ως ψευδεπίγραφες ή ψεύτικες. Εξάλλου η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συμφωνεία μεταξύ της, χωρίς καμμία αντιφαση.
Απάντηση με παράθεση
  #7  
Παλιά 30-08-17, 15:49
Johnkokk Ο χρήστης Johnkokk δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 09-04-2016
Μηνύματα: 930
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από darktruth77 Εμφάνιση μηνυμάτων
Το καλύτερο για εμένα είναι από κάθε γραφή να κρατάμε το καλό, το πνευματικό και το ωφελιμό, και να απορρίπτουμε τις αντιφάσεις ως ψευδεπίγραφες ή ψεύτικες. Εξάλλου η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συμφωνεία μεταξύ της, χωρίς καμμία αντιφαση.
Δεν βγαίνει κάποιο νόημα,αν δεν δεχθείς τις κακές πλευρές και τις απορρίψεις τότε δεν δέχεσαι την θρησκεία αυτή. Αν βγάλεις τις αρνητικές αντιφάσεις μόνο την αλήθεια δεν θα έχεις.

Αυτή η βολική αλήθεια είναι ο λόγος που ο Χριστιανισμός χάνει πιστούς ,πχ το ψέμα ότι οι σφαγές των σταυροφοριών ήταν ηρωικοί πόλεμοι. Σαν οι κεφαλές των πιστών,οι ιερείς θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα έβγαιναν δημοσίως και θα ζητούσαν ταπεινά συγώρεση πρώτα από τους συνανθρώπους τους και μετά από τον θεό.Ωστόσο δυστυχώς και αυτοί απορρίπτουν τις αντιφάσεις ως ψευδεπίγραφες και αιρετικές,κρατούν μόνο ότι είναι καλό για αυτούς...αυτό είναι προπαγάνδα,όχι αλήθεια
Απάντηση με παράθεση
  #8  
Παλιά 30-08-17, 19:51
GiannisNik3 Ο χρήστης GiannisNik3 δεν είναι συνδεδεμένος
Banned
 
Εγγραφή: 19-06-2017
Μηνύματα: 149
Προεπιλογή

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από Johnkokk Εμφάνιση μηνυμάτων
Δεν βγαίνει κάποιο νόημα,αν δεν δεχθείς τις κακές πλευρές και τις απορρίψεις τότε δεν δέχεσαι την θρησκεία αυτή. Αν βγάλεις τις αρνητικές αντιφάσεις μόνο την αλήθεια δεν θα έχεις.
Σ' αυτό συμφωνώ!
Διότι ποιος με βεβαιώνει ότι δε συνέβη τανάπαλιν;
Ότι δηλαδή τα αρνητικά προϋπήρχαν και τα θετικά εισήχθησαν από παρεμβλητό χέρι;

Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από Johnkokk Εμφάνιση μηνυμάτων
Αυτή η βολική αλήθεια είναι ο λόγος που ο Χριστιανισμός χάνει πιστούς ,πχ το ψέμα ότι οι σφαγές των σταυροφοριών ήταν ηρωικοί πόλεμοι. Σαν οι κεφαλές των πιστών,οι ιερείς θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα έβγαιναν δημοσίως και θα ζητούσαν ταπεινά συγώρεση πρώτα από τους συνανθρώπους τους και μετά από τον θεό.
Δεν έχω ακούσει κανέναν να ισχυρίζεται ότι οι Σταυροφορίες ήταν ηρωικοί πόλεμοι!
Όσο για το δεύτερο, νομίζω ότι το είχε κάνει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β'.
Είχε ζητήσει δημοσίως συγγνώμη το 2001!

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GiannisNik3 : 30-08-17 στις 20:28
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα

Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα threads
Δε μπορείτε να απαντήσετε
Δεν μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα
Δεν μπορείτε
BB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίαςΌλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 17:11.


Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.